Logi Sisse

Jäätmete Sorteerimine

2008 aastal sai valmis Uikala Prügila Jäätmekäitluskeskus. Selles hoones toimub liigiti kogutud pakendijäätmete, vanapaberi ja olmejäätmete sorteerimine.

Kõigepealt ladustatakse olmejäätmed aunadesse, kus aeroobse protsessi abil toimub biolagunemine. Aunad tehakse asfalteeritud platsil. Asfalteeritud plats on ehitatud kaldega nii, et vihmavesi suundub vee kogumissüsteemi poole, mis välistab sadevee sattumist platsilt pinnasesse ning pinna- ja põhjavette. Platside sadevesi kogutakse olemasolevasse sadevee kogumistiiki, kust edasi suunatakse see prügila nõrgvee basseini. Seejärel toimub nõrgvee puhastamine pöördosmoositehnoloogial põhinevas nõrgveepuhastis.

Aunades säilitatakse jäätmeid 3 kuud, pärast mida viiakse need sorteerimisele.

Jäätmetest sorteeritakse välja:

 • Papp ja paber.
 • Metall.
 • Plastpudelid.
 • Kile.
 • Tekstiil.
 • Klaas.
 • Puit.

Väljasorteeritud materjal pressitakse pallideks ruumi kokkuhoidmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ning saadetakse kokkuostjatele või materjali lõppkäitlejale. Mittekõlblikust materjalist valmistatakse jäätmekütust või komposti.

Jäätmekäitluskeskuses hakatakse tegelema ka elektri- ja elektroonika seadmete demonteerimisega, st. selleks otstarbeks ettenähtud ruumis demonteeritakse elektri- ja elektroonika seadmed vastavalt nendes kasutatavate materjalide ja seadmete funktsionaalsuse järgi.

Ohtlikke osade hoidmise jaoks paigaldatakse konteinerid ja mahutid. Kuna elektri- ja elektroonikaseadmete ladustamisplats, demonteerimise ruum ja ohtlikke ning mitteohtlikke osade ladustamisplats asub hoones, siis on pinnase-, õhu- ja veereostuse võimalus minimaalne.

Demonteeritud ohtlikud seadmed ja osad planeeritakse üle anda jäätmeluba ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele, mis korraldab niisuguste jäätmete nii äravedu kui ka edasist käitlemist. Taaskasutusse sobivad materjalid antakse üle kokkuostjatele või lõppkäitlejatele. Mittetaaskasutatavad mitteohtlikud osad suunatakse ladestamisele.

Miks on vaja jäätmeid sorteerida?

 • Igapäevases elutegevuses tekib palju erinevaid jäätmeid, millest suurt osa on võimalik ja mõistlik taaskasutada. Sorteeritud taaskasutatavad jäätmed töödeldakse ümber uuteks toodeteks või energiaks.
 • Eelsorteerimine on keskkonnasõbralik. Jäätmete sorteerimine vähendab jäätmete kogust ja ohtlikkust.
 • Eelsorteerimine aitab säästa loodusressursse.
 • Eelsorteerimine aitab ka raha kokku hoida. Kogudes kodus jäätmeid eraldi, ei ole vaja kallite olmejäätmete konteinerit nii tihti tühjendada.

Seoses Jäätmekäitluskeskuse ehitamisega saadetakse suur osa jäätmeid (peamiselt olmejäätmed) sorteerimisele, seejärel suunatakse sobivad jäätmed taaskasutusse või jäätmekütuse tootmiseks. Seoses jäätmete mitteladestamisega väheneb tekitav koormus ka keskkonnale.