Logi Sisse

Kvaliteedi- ja Keskkonnapoliitika

Prügila rajamisel on arvestatud Eesti Vabariigi seadusandlusega, mis peab tagama jäätmete keskkonnaohutu ladestamise ja käitlemise. Prügila loomisel pöörati suurt tähelepanu ladestusala kujundamisele ja põhja tihendussüsteemile vältimaks nõrgvee sattumist pinnasesse, samuti ka pinna- ja põhjavette.

Peale vastavat tegevusele seadusandlust järgib Uikala Prügila Euroopa Nõukogu direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta.

Prügila jäätmete vastuvõtmise ja ladestamise korda kajastavad vastavad tegevusjuhised ja protseduurid, mille järgimine võimaldab vältida ohtlike jäätmete ebaseaduslikku ladestamist prügilasse ning tagada keskkonnaohutu ja töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid järgiva tegutsemise.

Uikala Prügila on väljaantud keskkonnakompleksluba nr. L.KKL.IV-150026 ja ohtlike jäätmete käitluslitsents nr. 0354.

Keskkonnakompleksloa taotluse menetlemise käigus oli teostatud Keskkonnamõju hindamine. Töö teostajaks oli litsentseeritud firma OÜ Alkranel (litsents nr. KMH 0098).

Peamised kvaliteedi- ja keskkonnaalased põhimõtted

 • Tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine.
 • Tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning muude kliendile antud lubaduste täimine teenuste osutamisel.
 • Tagada oma tegevuses õiguslike ja muude nõuete järgimine.
 • Kasutada loodusressursse säästlikult.
 • Rakendada meetmeid reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks.
 • Arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi.
 • Pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise.

Keskkonnaalased eesmärgid ja ülesanded

 • Kasutada ressursse säästlikult.
 • Minimeerida oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid.
 • Hoida ära võimalikke tööõnnetusi ja hädaolukordi ning tagada asjakohane tegutsemine võimalike tööõnnetuste ja hädaolukordade korral.
 • Tõstma tööohutust.
 • Parendada töökeskkonda.